PRESSMEDDELANDE: Miljonstöd till satsning för att stärka rättigheter och förebygga hedersförtryck bland barn och unga i Skåne

  • 2018-03-26

I den treåriga satsningen ”Mitt liv min rättighet” som drivs av organisationen FreeZone och finansieras av Arvsfonden ska ungas rättigheter och röster i Skåne stärkas, bemötandet av nyanlända barn och unga förbättras och hedersrelaterat förtryck och våld förebyggas.

– Som underlag till projektet ligger en behovsstudie kring målgruppen som FreeZone gjorde 2017, säger den nytillträdde verksamhetssamordnaren Viktoria Nordén. Vidare säger hon att FreeZone, trots utbudet av existerande metoder och aktiviteter för målgruppen, upplevt att det finns ett glapp när det gäller kunskap, kompetens, metoder och stöd.

Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer. Projektet riktar sig även till yrkesverksamma som möter ungdomarna.

Målet med projektet är att skapa medvetenhet kring egna och andras rättigheter, att ge unga kunskap och metoder för att hantera sin livssituation, samt att skapa ökad kompetens bland yrkesverksamma kring stöd till unga som lever under hedersförtryck.

I projektet kommer FreeZone, genom kreativa verkstäder, ta del av ungdomars tankar och känslor kopplade till rättigheter genom olika former av kulturuttryck. Genom en turnerande utställning tar unga plats med sina röster i det offentliga rummet och bygger broar mellan unga och beslutsfattare.

– I och med regeringens beslut 15 mars om proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag så blir civilsamhällets roll i implementeringen viktig, säger Viktoria Nordén. För att de ungas rättigheter ska tillgodoses behöver yrkesverksamma och beslutsfattare kunskap i att identifiera och hantera behoven hos nyanlända barn och unga för att de ska kunna få förutsättningar att bli medvetna och trygga medborgare med god psykisk hälsa.

För intervjuer, kontakta:

Viktoria Nordén, Verksamhetssamordnare

Tfn: 0763-23 42 43
E-post: viktoria@freezone.se

Läs pressmeddelandet här.