Nyanlända flickors situation

  • 2018-04-24

Freezone arrangerar en föreläsning den 3 maj med fokus på nyanlända flickor med erfarenhet av flykt. Under de senaste åren har fler och fler flickor varit på flykt och sökt skydd i Sverige. Rapporter visar på brister i stöd och bemötande, med icke tillgodosedda behov och rättigheter som följd. Socialstyrelsen har utrett och tagit fram en vägledning till kommuner som möter barn som uppges vara gifta. Vägledningen drogs tillbaka på grund av kritik mot den informationsfolder som publicerades i samband med det övriga materialet. Med anledning av det fördjupar vi oss i flickors olika situationer på flykt och under den första tiden i Sverige.

Med anledning av den diskussion som uppstod i samband med publiceringen av en informationsfolder kopplad till Socialstyrelsens nya material medverkar Tina Trygg, utredare, Petra Rinman, enhetschef Kunskapscentrum för ensamkommande barn och Katrin Westlund, rättssakkunnig, Socialstyrelsen under förmiddagen.

Hur kan kommuner och andra stödverksamheter agera i mötet med barn som uppges vara gifta och/eller har egna barn? Hur kan du som yrkesverksam eller beslutsfattare använda vägledningen på bästa sätt?

Socialstyrelsen informerar om processen kring den nya vägledning som tagits fram för att förbättra kommuners handläggning av ärenden som rör barn som har flytt till Sverige och uppges vara gifta. Kritiken som riktades mot myndigheten i samband med publicering av en informationsfolder ledde fram till att Socialstyrelsen drog tillbaka materialet. Vad händer nu?

Andra som också kommer att medverka under föreläsningen är ordförande i Ensamkommandes förbund, Mahboba Madadi som delar med sig av erfarenheter från sitt arbete för jämställdhet och nyanlända tjejers rättigheter. Projektledare Mary Douglas och Ulrika Lindstrand från Rädda barnen berättar om erfarenheter av samverkansprojektet Access som inhämtat kunskap om situationen för nyanlända barn i nätverkshem. Patrik Lindgren, föreståndare Boxholms kommun om erfarenheter från ett kommunalt boende för ensamkommande flickor som sökt skydd i Sverige. Boendet tar också emot flickor med egna barn.

Det kommer bli en förmiddag du inte vill missa!! Vill du ha en plats till föreläsningen? Boka här!

Föreläsningen sker i samarbete med Helsingborgs stad, Länsstyrelsen Skåne, HIF och Arvsfonden.