FreeZone utbildar personal involverad i Skånes fria zoner

  • 2017-04-27

Caroline och Midia utbildade 15 yrkesverksamma från flera skånska kommuner i Helsingborg. Dagen innehöll bland annat pass kring behov hos barn och unga som flyr ensamma till Sverige, lagar och rättigheter som berör nyanlända, pojkars roll i en hederskontext och nonviolent communication, NVC, som redskap för bemötande. En mycket uppskattad och lyckad dag!